Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcijas projekts
2019

Latvijas Okupācijas muzeja ekspozīcija aptver traģisku laika posmu Latvijas vēsturē no 2. pasaules kara līdz padomju okupācijas beigām 20. gadsimta 90. gados. Dd studio projekts metu konkursam uzskatāmi un spilgti parāda šī laika dramatismu. Apmeklētāji uzzina, kā jaunizveidoto Latvijas Republiku izposta divi okupācijas režīmi, tomēr Latvijas nācijai izdodas nosargāt savu identitāti un atjaunot savu valsti.

Vēstījums ir iekodēts pašā ekspozīcijas struktūrā – tā sākas un beidzas ar gaišu telpu, kas pretstatāma pamatdaļai, kas ir tumša un dramatiska. Ekspozīcija sastāv no vairākām izteiksmīgām vidēm, kuru emocionālais vēstījums ir nolasāms intuitīvi. Katra vide ir veidota ap centrālo instalāciju. Piemēram, par to, kā Latvija nokļūst starp diviem totalitāriem režīmiem, stāsta interaktīva projekcija, kas tiek demonstrēta uz šo režīmu karavīru ķiverēm ar  objektrelāciju kartēšanas jeb mapping tehnoloģijas palīdzību, projekcijā plaši izmantota abu režīmu simbolika. Savukārt padomju Gulagam veltītā ekspozīcija ir veidota ap barakas rekonstrukciju. Līdzās oriģinālajiem priekšmetiem, kuri nes šīs ekspozīcijas centrālo emocionālo spriedzi, ir izmantotas vairākas projekcijas, tai skaitā 360° projekcija barakas rekonstrukcijas iekšpusē.